Adatkezelési tájékoztató

Név:                EVsOLUTION Kft.

Székhely:         2500 Esztergom, Babits Mihály u. 10.

Cg.:                  11-09-027777

Adószám:        27929405-2-11

E-mail:            info@wallbox.hu

Telefon:          +36302571405

A Tájékoztató célja és hatálya

Az EVsOLUTION Kft. a tevékenysége során birtokába került személyes adatokat jogszabályban meghatározott célból kezeli, dolgozza fel, és ideig tárolja.

A tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. A tájékoztató további célja, hogy rögzítse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

A tájékoztató célja, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak alkalmazása és működtetése útján az EVsOLUTION Kft. tevékenysége a gyakorlatban is megfeleljen az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, biztosítsa az adatkezelésben meghatározott személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogok érvényesülését, az adatbiztonsági követelmények betartását, biztosítását.

 

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és visszaugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Elektronikus hírlevél: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.

Az adatkezelés elvei

Az EVsOLUTION Kft. elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos megőrzését garantálja.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, míg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

Az adatkezelések lehetséges jogalapjai és céljai

Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az a jogszabályok és az adatkezelésre vonatkozó egyéb szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az EVsOLUTION Kft. számítástechnikai eszközei, rendszerei, adatmegőrzésre szolgáló helyiségei és eszközei az EVsOLUTION Kft. üzlethelyiségében találhatók.

A technika mai napi állása, és az EVsOLUTION Kft. legjobb tudása szerint az alkalmazott számítástechnikai eszközök, számítógépes rendszer védettnek tekinthető a jogosulatlan hozzáférésekből, az adatlopásoktól, az adatok törléséről, megváltoztatásától, véletlen megsemmisülésétől, a nem szándékos nyilvánosságra kerüléstől.

Az EVsOLUTION Kft. az adott időpontban elérhető technikai szintnek megfelelően biztosítja az adatok védelmét, valamint azt, hogy az adatok – jogszabályi kivételektől eltekintve – ne legyenek közvetlenül összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az EVsOLUTION Kft. a nyújtott termékeinek, szolgáltatásainak bemutatása, reklámozása érdekében saját domain nevéhez tartozó webes felületet (honlap, weblap, web site) üzemeltet.

A személyes adatok tárolása a honlap működtetésével összefüggésben:

Tárhely és szerver szolgáltató: ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Címe: 9024 Győr, Déry T utca 11. 2. em. 4.

A ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. az adatok tárolását végzi, a feldolgozásukra nem jogosult.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja munkamenet cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

 

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Az oldal a következő, működéshez szükséges cookie-t használja: PHPSESSID, _hssrc

Célja: felhasználó állapotának rögzítése a böngészés során

 

Biztonsági cookie: Biztonsági cookie-kat használunk a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől.

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

 

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga, _gat, _gid” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

1P_JAR cookie: Ez a süti információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott, mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.

__Secure-HSID: Biztonsági célokra és a felhasználó Google-fiók-azonosítójának, valamint a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható, releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

__Secure-SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet a webhely látogatása előtt láthatott az érdeklődő, továbbá arra, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

__Secure-APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

__Secure-3PSID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

ANID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

SIDCC: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet az érdeklődő a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

SID: Biztonsági célokra és a felhasználó Google-fiók-azonosítójának, valamint a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható, releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

HSID: Biztonsági célokra és a felhasználó Google-fiók-azonosítójának, valamint a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható, releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet az érintett a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

SAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

_secure-3PAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

_secure-3PSIDCC: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére. Lejárati ideje: 2 év.

Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.

NID: beállításokat tartalmazó süti, melyeket a böngésző küld a Google weboldalaknak. A NID süti egyedi azonosítót tartalmaz, amely segítségével a Google képes megjegyezni egy adott felhasználó számos beállítását, például a preferált nyelvet, megjeleníteni kívánt találatok számát egy keresésnél stb. Az így kezelt személyes adatok 180 nap után törlésre kerülnek.

IDE: A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie az „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.

RUL: A Google-on kívüli webhelyeken használt egyik fő hirdetési cookie az „IDE”, amelyet a böngésző a doubleclick.net domain alatt tárol.

AID: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszik. E cookie-kat a rendszer a google.com/ads, a google.com/ads/measurement vagy a googleadservices.com domainen tárolja. Ha nem szeretné, hogy a hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

 

DSID: Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy összekapcsolják a felhasználó különböző eszközökön végzett tevékenységeit, ha korábban bejelentkezett rajtuk Google-fiókjába. Mindezt a felhasználónak megjelenő hirdetések eszközökön átnyúlóan történő összehangolása és a konverziós események mérése érdekében teszik. E cookie-kat a rendszer a google.com/ads, a google.com/ads/measurement vagy a googleadservices.com domainen tárolja. Ha nem szeretné, hogy a hirdetések összehangoltan, eszközein átnyúlóan jelenjenek meg, a Hirdetésbeállítások segítségével kikapcsolhatja a hirdetések személyre szabását.

 

OTZ: A Google használja annak érdekében, hogy segítse a hirdetések testreszabását a Google tulajdonában álló termékekben, például a Google Searchben. Élettartam: 1 hónap.

_fpb cookie: A Facebook a hirdetési termékek sorozatának szállítására használja, például valós idejű licitálásra harmadik fél hirdetőtől. Ennek a sütinek a fő célja: célzás / hirdetés.

_gcl_au: első fél cookie a konverzió linker funkcionalitás számára, amely információkat gyűjt a hirdetésekre kattintással, majd tárolja azokat egy első fél cookieban, így a konverziók a céloldalon kívül is hozzárendelhetők.

_hjid: Hotjar süti. Ez a süti akkor állítódik be, amikor az ügyfél először egy oldalra kerül a Hotjar szkripttel. A véletlenszerű felhasználói azonosító megmaradására szolgál, amely a böngészőben az adott webhelyre egy egyedi azonosító. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon webhely későbbi látogatásainak viselkedése ugyanahhoz a felhasználói azonosítóhoz legyen hozzárendelve.

viewed_cookie_policy: Ezeket a cookiekat arra használjuk, hogy a felhasználó elfogadta az irányelveinket.

cookielawinfo-checkbox-necessary: Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket.

cookielawinfo-checkbox-non-necessary: Cookie, amely nyomon követi az Ön által jóváhagyott sütiket.

AWSALBCORS: Ezt a sütiket az AWS kezeli, és a terhelés kiegyenlítésére használják. Szigorúan szükséges cookiek.

_hstc: A látogatók nyomon követésének fő cookie-ja. Tartalmazza a tartományt, az utk-t, a kezdeti időbélyeget (első látogatás), az utolsó időbélyeget (utolsó látogatás), az aktuális időbélyeget (ez a látogatás) és a munkamenet számát (az egyes következő munkamenetek növekményei). 13 hónap múlva jár le.

 

hubspotuk: Ez a süti nyomon követi a látogató kilétét. Az űrlap benyújtásakor továbbítja a HubSpot-nak, és a kapcsolatok deduplikálásakor használja. Átlátszatlan GUID-t tartalmaz, amely képviseli az aktuális látogatót. 13 hónap múlva jár le.

_hssc: Ez a süti nyomon követi a munkameneteket. Ez annak meghatározására szolgál, hogy a HubSpot növelje-e a __hstc cookie-ban a munkamenet számát és az időbélyegeket. Tartalmazza a tartományt, a viewCount (növeli a munkamenet minden pageView-ját) és a munkamenet kezdetének időbélyegzőjét. 30 perc múlva jár le.

_hssrc: Valahányszor a HubSpot megváltoztatja a munkamenet sütit, ez a cookie is be van állítva annak megállapítására, hogy a látogató újraindította-e a böngészőt. Ha ez a süti nem létezik, amikor a HubSpot kezeli a sütiket, akkor az új munkamenetnek számít. Tartalmazza az “1” értéket. A munkamenet végén jár le.

Facebook pixel (Facebook cookie): A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra (fr, tr).

A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

(Adatfeldolgozó: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, Telefon: +1 650-543-4800.)

www.wallbox.hu által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k

Az adatkezelés célja, módja:

Az adatkezelés a www.wallbox.hu weboldalon található tartalmak felhasználóinak önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, valamint az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvéleménykutatást szolgálja.

Az adatkezelés célja a www.wallbox.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, tájékoztató felület üzemeltetése, statisztikakészítés, a honlapon keresztül érkező kérdések kezelése.

A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel és árajánlat kérés során kezelt adatok:

Weboldalunkon megtalálható elérhetőségeink bármelyikén felveheti velünk a kapcsolatot, illetve űrlapon küldhet számunkra üzenetet. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait kizárólag az Önnel való kapcsolattartásra használjuk, azokat nem továbbítjuk.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők tájékoztatása, árajánlat nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

Árajánlat kérés esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, az az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A kezelt adatok köre:

A honlapunkon történő kapcsolatfelvétel során az alábbi személyes adatokat tároljuk:

 • név
 • email cím
 • telefon
 • tárgy
 • üzenet

Emellett lehetőséget biztosítunk az élő chat használatára, mellyel közvetlenül tud munkatársaink számára írni. Az élő chathez a Chatra nevű alkalmazást használjuk. A Smartsupp által fejlesztett Chatra alkalmazással elérhető élő chat lehetővé teszi számunkra, hogy személyes beszélgetéseket folytathassunk ügyfeleinkkel. Az alkalmazás emellett lehetővé teszi, hogy a honlap üzemeltetője a webes irányítópultban teljeskörű látogatói információt kapjon ügyfeleiről, így azt is láthatja, ki böngészi éppen az oldalt. A Chatra alkalmazás adatvédelméről bővebb tájékoztatást az alábbi honlapon találhat: https://www.smartsupp.com/help/privacy/.

Az adatkezelés időtartama:

Személyes adatait a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kezeljük.

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

Árajánlat nyújtása esetén a minimális adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása (Ptk. 6:65 §)

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat maximálisan a számviteli adatőrzési idő végéig megőrizzük (8 év).

 

Facebook oldalunkon megjelenített kép- és videófelvételek

Facebook oldalunkon rendszeresen beszámolunk az elektromos autó töltőkábeleink telepítésével kapcsolatos híreinkről, kedvezményeinkről, nyereményjátékainkról.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Facebook oldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

 

Az adatkezelés célja:

A Facebook oldalunk látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Ptk. 2:48. § alapján

 

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő épületekben elhelyezett töltőkábeleink. A képeken beazonosítható, felismerhető természetes személyek szerepelhetnek.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Adatfeldolgozó: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grannd Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Az EVsOLUTION Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Instagram oldalunkon megjelenített kép- és videófelvételek

Instagram oldalunkon rendszeresen beszámolunk az elektromos autó töltőkábeleink telepítésével kapcsolatos híreinkről, kedvezményeinkről.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az Instagram oldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

 

Az adatkezelés célja:

Az Instagram oldalunk látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Ptk. 2:48. § alapján

 

 

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő épületekben elhelyezett töltőkábeleink. A képeken beazonosítható, felismerhető természetes személyek szerepelhetnek.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Adatfeldolgozó: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grannd Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Az EVsOLUTION Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Linkedin oldalunkon megjelenített kép- és videófelvételek

Linkedin oldalunkon rendszeresen beszámolunk az elektromos autó töltőkábeleink telepítésével kapcsolatos híreinkről, kedvezményeinkről.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a Linkedin oldalunkon megjelentetett kép- és videófelvételek tartalma ne sérthesse mások személyiségi jogait vagy jogos érdekeit, s azok jogszerű felhasználására engedéllyel, felhatalmazással rendelkezzünk minden esetben.

 

Az adatkezelés célja:

Linkedin oldalunk látogatóinak tájékoztatása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a Ptk. 2:48. § alapján

 

 

A kezelt adatok köre:

A felvételeken szereplő épületekben elhelyezett töltőkábeleink. A képeken beazonosítható, felismerhető természetes személyek szerepelhetnek.

 

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulása visszavonásáig, illetve az adott tartalom weboldalunkról történő törléséig.

Az EVsOLUTION Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Hírleveleinkre történő feliratkozás

A www.wallbox.hu honlapon történő regisztráció során az érintettnek lehetősége van arra, hogy a regisztrációval egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az EVsOLUTION Kft. a jövőben ajánlataival emailben megkeresse. A hozzájárulást az érintett önkéntesen, külön cselekmény útján adja. Az EVsOLUTION Kft. a hírlevélre történő feliratkozás esetén kizárólag az érintett által megadott adatokat (email cím) kezeli. Amennyiben az érintett nem szeretne a későbbiekben hírlevelet kapni, arról bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ezt megteheti emailben vagy a hírleveleink alján található ,,Leiratkozás” linkre kattintva. Leiratkozás esetén minden, a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatot haladéktalanul törlünk, és a jövőben hírleveleinkkel, ajánlatainkkal nem keressük meg az érintettet.

Honlapra történő regisztráció

A www.wallbox.hu internetes honlap regisztráció nélkül és regisztrációval is látogatható. A honlapon történő regisztrációval az EVsOLUTION Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett a honlapunkra regisztrálhasson, webshopunkból rendelhessen és rendeléseit nyomon követhesse, tartalmakat letölthessen. A www.wallbox.hu oldalon az érintett önkéntesen, külön cselekmény útján regisztrál.

A honlapon történő regisztrációval a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az EVsOLUTION Kft. internetes honlapján történő regisztrációhoz szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a felhasználói fiók törléséig felhasználja és tárolja.

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által az EVsOLUTION Kft. honlapján történő regisztráció, valamint a regisztráló személyek nyilvántartása. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik.

A regisztráció során kötelező megadni az email címet. A www.wallbox.hu a regisztrációval kapcsolatban az alábbi személyes adatokat tárolja:

 • email cím
 • az email címből generált felhasználónév
 • jelszó

Honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy a látógatóink a Facebook profiljukkal regisztráljanak.

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában a honlapon nem tud regisztrálni.

Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az EVsOLUTION Kft. internetes honlapján történő regisztráció során a Felhasználó által közölt személyes adat, illetve a Felhasználóról generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az EVsOLUTION Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Az EVsOLUTION Kft. a fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

A felhasználói fiók törlését követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Webshop

Weboldalunkon kizárólag kiváló minőségű termékeket forgalmazunk. Biztosítjuk az összes létező elektromos autó töltéséhez szükséges töltőberendezést. Az általunk forgalmazott termékek megvásárolhatók webshopunkon keresztül.

A megrendelés során kezelt személyes adatok:

 • számlázási név
 • cégnév
 • adószám
 • cím
 • telefonszám
 • email cím
 • autó típusa
 • hogyan találtál ránk
 • opcionálisan: másik szállítási cím, amennyiben az érintett máshova kéri a szállítást
 • rendelés jegyzetek

Az adatkezelés ideje: a számla kiállításától számított 8 év.

A kosárba helyezett áruk megrendelésénél lehetőséget biztosítunk, hogy a megrendelő kiválaszthassa, milyen módon szeretné átvenni a megrendelt terméket:

 • futárszolgálatos házhozszállítással,
 • személyes átvétel (1063 Budapest, Bajnok utca 13. vagy pedig a 1111 Budapest, Irinyi József utca 23. szám alatt)

Budapest területén belül a megrendelt termékeket mi szállítjuk házhoz, vidéken pedig a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2., cg.: 13-09-111755, adószám: 12369410-2-43) számára adjuk át kiszállítás céljából a csomagot. A GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft -nek a csomagok kiszállításához az alábbi személyes adatokat adjuk át:

 • név
 • cím
 • telefonszám
 • az utánvét értéke

Emellett lehetőséget biztosítunk a bankkártyás (Playlike) fizetési mód választására az utánvétes fizetés mellett. A Paylike adatvédelméről az alábbi linkre kattintva olvashat többet: https://paylike.hu/privacy.

Banki átutalás esetén az utalás az EVsOLUTION Kft. OTP Bank Nyrt nél vezetett, 11711106-20004697-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlájára történik. Az OTP Bank Nyrt. adatvédelméről az alábbi linkre kattintva olvashat többet: https://www.otpbank.hu/portal/hu/adatvedelem

Hozzászólás küldése blogbejegyzéseinkhez

Honlapunkon rendszeresen közzéteszünk az elektromos autókkal kapcsolatos blogbejegyzéseket, hasznos tippeket. A honlapunkon történő regisztrációval egyidejűleg lehetőséget biztosítunk arra, hogy a felhasználó bejegyzéseinkhez hozzászólhasson. A bejegyzéshez történő hozzászólással a felhasználó kifejezetten elfogadja, hogy az EVsOLUTION Kft. internetes honlapján a hozzászólásával kapcsolatos személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a felhasználói fiók törléséig felhasználja és tárolja.

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által az EVsOLUTION Kft. honlapján a cikkeinkhez történő hozzászólások megjelenítése. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik.

A hozzászólások során a www.wallbox.hu az alábbi személyes adatokat tárolja:

 • email cím
 • név
 • a hozzászólás ideje
 • a hozzászólás szövege

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, továbbá jogosult és képes a hozzászólását törölni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Termékeink értékelése

Webshopunkban az egyes termékeink megtekintése mellett lehetőséget biztosítunk azon megrendelőink számára, akik az adott terméket már megrendelték és honlapunkon regisztráltak, hogy a bejelentkezés után termékeinket értékeljék, tapasztalataikat megosszák.

Az adatkezelés célja a szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által az EVsOLUTION Kft. honlapján a webshopban megtalálható termékeink értékelése. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik.

Termékeink értékelése során a www.wallbox.hu az alábbi személyes adatokat tárolja:

 • név
 • email cím
 • értékelés szövege

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A felhasználó jogosult és képes továbbá értékelését visszavonni.

Partner Program

Amennyiben szeretne velünk együttműködni, honlapunkon lehetőséget biztosítunk arra, hogy megkeressen minket és a kapcsolatot fel tudjuk venni Önnel.

Az adatkezelés célja, hogy az érintett a honlapunkon keresztül partneri együttműködést tudjon kezdeményezni velünk.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az így kezelt személyes adatok:

 • név
 • email
 • partneri együttműködés jellege (Saját termékem forgalmazása az oldalon/Villanyszerelés/Oldalon lévő termékek forgalmazása)
 • üzenet

Az adatok megőrzési ideje: a Partneri Programból valókilépéssel egyidejűleg törlésre kerülnek az adatok. Létrejött szerződéses kapcsolat esetén az adatok megőrzési ideje megegyezik a számviteli bizonylatok jogszabályban meghatározott megőrzési idejével, amely jelenleg 8 év.

TAO kedvezmény

Honlapunkon tájékoztatást nyújtunk arról, hogy az elektromos autók vásárlásához a TAO kedvezményt hogyan lehet igénybe venni. Ehhez kapcsolódóan külön űrlapon lehetőséget biztosítunk az érdeklődők számára, hogy honlapunkon keresztül a TAO kedvezményt igényelhessék.

Az adatkezelés célja, hogy az érintett a honlapunkon keresztül a TAO kedvezményt igényelhesse. Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján történik.

Az így kezelt személyes adatok:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • cégnév
 • adószám/cím
 • tervezett autó
 • üzenet

A Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A TAO űrlapunkon beérkezett adatokat, amennyiben az érintett külön megkeresésünk alapján (telefonon/emailben keressük meg) hozzájárul, adatait továbbítjuk a Get Energy Solutions Kft. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5. III.em., cg.: 01-09-338486, adószám: 26673125-2-43) számára, akik a TAO kedvezmény igényléséhez tájékoztatást adnak.

Az adatok megőrzési ideje: az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük.

 

 

Ingyenes helyszíni felmérés

Budapest és vonzáskörzetében ingyenes helyszíni felmérést biztosítunk leendő ügyfeleink számára a fali gyorstöltők felszereléséhez, melyet a honlapunkon elhelyezett űrlap kitöltésével tudnak igényelni.

Az adatkezelés célja, hogy az érintett honlapunkon ingyenes helyszíni felmérést tudjon igényelni.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az ingyenes helyszíni felmérés igénylése során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • cím
 • az autó típusa
 • a helyszíni felméréshez megfelelő dátum(ok)
 • üzenet

Az adatok megőrzési ideje: a helyszíni felmérés elvégzését követően azonnal törlésre kerülnek.

Saját termák forgalmazása, viszonteladás, hirdetés és marketing

Amennyiben saját termékét szeretné a honlapunkon forgalmazni vagy viszonteladónk szeretne lenni, hirdetést szeretne feladni, lehetőséget biztosítunk, hogy az erre a célra létrehozott űrlap kitöltésének a segítségével felvegye velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés célja, hogy az érintett a saját termékeinek forgalmazása, hirdetések elhelyezése, illetve a viszonteladás lehetősége miatt felvegye velünk a kapcsolatot.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Az így kezelt személyes adatok:

 • név
 • email cím
 • tárgy
 • üzenet

Az adatok megőrzési ideje: az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően nem őrizzük tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig megőrizhetjük. Létrejött szerződéses kapcsolat esetén az adatok megőrzési ideje megegyezik a számviteli bizonylatok jogszabályban meghatározott megőrzési idejével, amely jelenleg 8 év.

Vegyes rendelkezések

Az Ön által megadott adatok megismerésére kizárólag munkatársaink jogosultak.

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag a felhasználó felel.

Az adatkezelő a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történhet, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A www.wallbox.hu adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, a felhasználó hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely a felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben az adatkezelő a szolgáltatott adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről a felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására a felhasználó részére lehetőségét teremt.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén adatait mindaddig kezelhetjük, amíg azt a Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@wallbox.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést 48 órán belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az egyéb érintetti jogok gyakorlására is. Adatváltozások bejelentése esetén az átvezetést 48 órán belül teljesítjük.

Az EVsOLUTION Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt adatok csak az arra feljogosítottak számára legyenek hozzáférhetők, ennek keretében informatikai és munkaszervezési továbbá szervezeten belüli intézkedésekkel is gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

Az Adatkezelőnek azonban tájékoztatni kell az érintetteket arról a körülményről is, hogy az Internet használatával bármilyen módon történő adattovábbítások még a technika aktuális állása szerinti legjobb védelmet nyújtó biztonsági intézkedések, szoftverek, rendszerek alkalmazása esetén is kitettek, sérülékenyek a jogellenes, tisztességtelen célú támadásokkal szemben. Az Adatkezelő munkatársai, közreműködői által használt számítógépek egyedi jelszóval védettek, továbbá a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása érdekében is vírus és kártevő szoftverekkel, behatolásokkal szemben védelmet nyújtó tűzfallal, vírusírtó szoftverrel vannak ellátva.

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következők bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmiincidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, mint például a titkosítás alkalmazása, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonló tájékoztatását.

 

Adatkezeléssel összefüggő jogok ismertetése:

A GDPR 15. cikke alapján az érintett kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

A GDPR 16. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat helyesbítését kérni.

Az érintett erre vonatkozó kérése esetén az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül helyesbíteni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

 

A GDPR 17. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat törését kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

 1. a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
 3. c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez szükséges.

A GDPR 18. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelésének korlátozását kérni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d) az érintett tiltakozott a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A GDPR 21. cikke alapján az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adat kezelése ellen tiltakozni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő kezelése ellen, ideértve az ezen alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A tiltakozáshoz való jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A GDPR 20. cikke alapján az érintett jogosult a rá vonatkozó személyes adatok hordozhatóságára az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
 2. b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A GDPR 7. cikk (3) bekezdése alapján az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az érintett halálát követő öt éven belül jogszabályban meghatározott, az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni.

Ha az érintett nyilatkozatot nem tett, a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult egyes, az elhaltat életében megillető jogokat érvényesíteni.

Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) eljárását kezdeményezheti.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az Érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt illetve adatfeldolgozót kötelezi

 • jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
 • az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására,
 • az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására,
 • szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Amennyiben az EVsOLUTION Kft. Facebook oldalával kapcsolatban tapasztalja, hogy megsértették az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítették valamely kérelmét, személyes adatait a Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) kezeli. Emiatt az ügyben eljárni az ír adatvédelmi hatóság jogosult, így panaszával az ír Data Protection Commission –hoz (21 Fitzwilliam Square, South
Dublin 2, D02 RD28, Ireland) forduljon.